Return to PVY
PVY Partner List
   

List of synaptic partners


Cell Name: PVY

Male Image Series: n2y
   
Notes:
1. Bracketed Cells (e.g.[PVX]) denotes an inferred process identification (not traced to Cell Body)
2. unk denotes an unkown neurite process identification
3. 'mu' in front of partner name denotes muscle/i>

   
Electrical Partners of PVY
Partner#Synapses#Sections
EF3 813
DVF 312
PVNL 58
PVX 55
PVU 44
R2BL 13
DVC 22
SPVL 22
PHBR 22
frag1067[RnBL] 11
VB10 11
PVNR 11
AN1a 11
HOB 11
PHBL 11
   

   
Chemical Synapses Where PVY is Presynaptic
Partner#Synapses#Sections
AVAL 1030
DB07 520
VB11 510
PVY 15
AVBR 13
PVX 13
VB10 11
DD06 11
mu_[vBWMR21] 11
mu_[vBWML22] 11
EF3 11
   

   
Chemical Synapses Where PVY is Postsynaptic
Partner#Synapses#Sections
PHCR 2555
R2BR 741
PHCL 2040
PCBR 1132
R2BL 927
PVNL 823
PCBL 821
AN3a 818
AN3b 717
R1BR 916
R4BL 314
R3BR 514
R9AL 211
PHSONL 39
PHBL 39
VA11 37
HOB 37
R4BR 47
PVNR 46
PCAR 46
[R7BL] 25
R7BR 35
R5BR 15
PVX 35
PVY 15
14
VB10 24
R9AR 14
PHBR 24
VD13 13
PHAR 13
unk807[RnBR] 23
PVV 23
AVBL 13
AVBR 12
PDB 12
HOA 22
R8BL 22
PQR 12
R7AR 12
R8AL 11
SPVL 11
unk3754 11
AVAL 11